Od 2015 r. kasa fiskalna bez zwolnień do 20.000 zł obrotu

11 stycznia 2015

img1

Mechanicy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, kosmetyczki – wszystkie te zawody nie będą miały możliwości korzystania od przyszłego roku ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Zmienią się również zasady dotyczące pozostałych podatników.

Zwolnienia z kas fiskalnych – aktualne zasady

Obecnie konieczność instalacji kasy fiskalnej dotyka co do zasady podatników, których obrót przekroczy 20.000 zł. Limit ten jeszcze nie dawno był dwa razy większy. Ministerstwo Finansów ogranicza go jeszcze bardziej tworząc listę zawodów, których przedstawiciele kasę powinni zainstalować przed pierwszą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych.
Ministerstwo Finansów jest w trakcie prac nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projektowane zmiany spowodować mają instalację kasy fiskalnej w każdym warsztacie samochodowym, kancelarii prawnej, gabinecie lekarskim, czy też stomatologicznym.
Zwolnienie z kasy fiskalnej rodzi potencjalną możliwość nadużyć podatkowych. Podatnik, który korzysta z niego może wpisywać obrót do odręcznie prowadzonej ewidencji (ewidencja sprzedaży VAT, po czym po zakończeniu dnia „wyrywać” kartę z ewidencji i wpisywać jedynie część obrotu i tak korzystać ze zwolnienia w nieskończoność. Powoduje to bardzo nikłą szansę na efektywność prowadzonej kontroli podatkowej.
Planowane zmiany mają zatem uszczelnić system kontroli oraz pozwolić na większą efektywność działań organów sprawdzających. W konsekwencji spowodować ma to wzrost wpływów budżetowych.

Uwaga: Czynności, które dodano do katalogu zobowiązujących stosować kasę fiskalną:
Usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym opon, zakładania, bieżnikowania, regenerowania),
Usługi w zakresie wymiany opon i kół,
Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium Ai P,
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
Usługi gastronomiczne, z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów oraz w stołówkach uczniowsko – studenckich
Dostawy perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Niewielka liczba klientów a zwolnienie z kasy

Z katalogu zwolnień z obowiązku instalacji kasy fiskalnej usunięte zostanie również zwolnienie, w myśl którego kasy nie muszą stosować podatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Zwolnienia – czynności zwolnione 2013-2014

Inne zmiany w zwolnieniach

Zwolnienia nie zastosuje się również do sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, gdzie dotychczas korzystano ze zwolnienia pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
Na limit zwolnienia 20.000 zł nie będzie wpływała natomiast, dostawa nieruchomości oraz dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.