VAT 2014

23 maja 2014

img1

Zmianie ulega zasada ogólna – art. 19a ust. 1 – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi.

Wyjątki od zasady ogólnej:

1. usługi finansowe i ubezpieczeniowe – ob. podatk. powstaje w momencie otrzymania zapłaty (zwolnienie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37-41),
2. dostawa z nakazu władzy, egzekucja, usługi świadczone na rzecz sądów – z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty,
3. dostawa mediów i usług komunalnych – ob. podatk. powstaje z chwilą wystawienia faktury, zaś gdy faktura nie została wystawiona w terminie (faktura powinna być wystawiona najpóźniej z upływem terminu płatności art. 106i ust. 3 pkt 4)– z chwilą upływu terminu płatności,
4. najem, dzierżawa, leasing, stała obsługa prawna, biurowa, ochrona – z chwilą wystawienia faktury, jednak gdy nie wystawiono jej w terminie – z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 i 7) Faktura za tego typu usługi powinna być wystawiona do dnia upłwyu terminu płatności (art. 106i ust. 3 pkt 4). Otrzymanie zaliczki za powyższe usługi nie powoduje powstania obowiązku podatkowego,
5. import usług – pozostaje w dacie wykonania usługi,
6. usługi budowlane – w dacie wystawienia faktury lub w dacie w jakiej powinna być wysatwiona (jeżeli nie została wystawiona terminowo). Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 faktura powinna zostać wystawiona w terminie 30 dni od wykoanani usługi. Moment dokonania zapłaty nie ma już znaczenia.
7. dostawa książek drukowanych, czasopism, gazet i magazynów drukowanych – z chwilą wystawienia faktury, któr powinna zostać wystawiona nie później niż 60 dnia od wydania towarów lub 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów jeżeli umowa przewiduje zwroty. Jeżeli FV nie została wystawiona – z chwilą upływu terminu płatności na jej wystawienie. Otrzymanie całości lub części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego.
8. dostawa budynków bądź lokali – zgodnie z zasadą ogólną, w momencie wydania towaru,
9. usługi transportowe – zgodnie z zasadą ogólną tj. w momencie wykonania usługi,
10. dostawa wysyłkowa z zaliczeniem pocztowym – z chwilą dokonania dostawy towarów,
11. usługi turystyczne – zgodnie z zasadą ogólną tj. w momencie wykonania usługi, dotychczas był to 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia marży,

Od 1 stycznia 2014r. fakturę należy wystawić nie później niż 15. miesiąc następującego po miesiącu wykonania czynności (wydania towaru lub wykonania usługi) lub otrzymania zaliczki.
Możliwe jest równiez wystawienie FV 30 dni przed wykonaniem czynności.

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w okresie w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności. Dotychczas prawo przysługiwało w momencie otrzymania faktury.

Obowiązek podatkowy przy transakcjach zagranicznych:

1. eksport usług – wykonanie usługi
2. import usług – wykonanie usługi
3. WDT – wystawienie FV, nie póżniej niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu …
4. WNT – wystawienie FV, nie póżniej niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu …
5. eksport towarów – dokonanie dostawy towarów,
6. import towarów – z chwilą powstania długu celnego

Towary używane

W celu zastosowania stawki zwolnionej przy sprzedaży towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2) konieczne jest spełnienie dwóch warunków:
1. towar wykorzystywany był wyłącznie na cele działalności zwolnionej oraz
2. z tytułu jego nabycia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.