Zmiany w PIT i CIT od 2015 roku

11 stycznia 2015

img4

Ministerstwo Finansów zaproponowało kilka zmian mających na celu uszczelnienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany te mają ograniczyć możliwości wykorzystywania różnic między systemami prawnymi poszczególnych państw w celu optymalizacji podatkowej, a także zmniejszyć zakres istniejących zwolnień podatkowych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Zmiany mają dotyczyć następujących kwestii w ustawie o PIT i ustawie o CIT:

- ustalanie wartości początkowej składników majątku, w które wyposażany jest zagraniczny zakład oraz sposób ustalania wartości początkowej w spółce europejskiej i spółdzielni europejskiej – w przypadku przeniesienia jej siedziby na terytorium RP,
- doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania przychodów stanowiących wartość niepodzielonych zysków przekształcanej spółki – w razie przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną (jednoznacznie wskazano, że zakresem przepisu objęte są uzyskane przez spółkę zyski, które nie zostały wypłacone jej wspólnikom, w tym te które zasiliły inne, niż kapitał zakładowy, kapitały (fundusze) spółki),

- niedostateczna kapitalizacja (w tym zamiana dotychczasowego współczynnika zadłużenia do kapitału zakładowego (3:1) współczynnikiem zadłużenia do kapitałów własnych podatnika (1:1) pomniejszonych o pożyczkę podporządkowaną, rozciągnięcie ich stosowania na powiązania pośrednie, pomniejszenie wysokości „zadłużenia” branego pod uwagę przy stosowaniu tych przepisów o wartość udzielonych pożyczek, a także wprowadzenie nowej, alternatywnej w stosunku do istniejącej, metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów) – dotyczy wyłącznie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- wyłączenie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia.

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 r.

Wejście w życie przepisów przewidziane zostało na dzień 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia ze zwolnienia dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej, które wchodzą w życie (z zachowaniem praw nabytych) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Źródło: Pakiet działań podatkowych przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa Finansów w dniu 8 kwietnia 2014 r. – opracowany przez Ministerstwo Finansów w ramach Aktualizacji Programu Konwergencji realizującej założenia Rady UE ds. ekonomicznych i finansowych (ECOFIN) w latach 2014-2017.